Visie

Opdrachtsverklaring  VZW ’t Spiegeltje

Doel
 • Het beschikken over een duidelijke profilering, waarvan de concretisering van haar maatschappelijke waarden elementair deel uitmaakt, en die bekend maken. Het ter beschikking stellen van informatie over onze reglementen en werking in een voor de cliënt verstaanbare taal
 • Het formuleren en operationaliseren van de doelstellingen van de hulp- en dienstverlening voor de algemene werking. Het evalueren van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de hulp – en dienstverlening en het bijsturen aan de hand van vooraf door de voorziening bepaalde criteria. Het registreren en communiceren van de gebruikersgegevens
 • Het signaleren aan het beleid van elementen die belangrijk zijn voor de goede organisatie van de hulpverlening en het bijsturen ervan, eventueel vastgesteld vanuit een regionale samenspraak
 • Het bijdragen tot het oplossen van de problemen zoals geformuleerd door en in overleg met de minderjarige en zijn of haar gezin, en dit met respect voor de integriteit van alle betrokkenen en rechten van derden
 • Het voeren van een financieel beleid binnen de beschikbare middelen met het oog op een continue en efficiënte hulp- en dienstverlening
 • Het beschikken over een aangepaste en veilige infrastructuur, rekening houdend met de specificiteit van het aanbod en de noden van de cliënt
 • Het waarborgen van het respect voor de grondrechten en de gebruikersrechten
 • Het erkennen en stimuleren van de eigen mogelijkheden en de maatschappelijke participatie van de cliënt bij de hulpverlening
 • Het respecteren van de wetgeving m.b.t. de minderjarigen, de ouders, de voogdij en de rechterlijke beslissingen daaromtrent
 • Het dynamisch laten verlopen van de hulpverlening en het steunen op principes, methodieken en referentiekaders die wetenschappelijk gedocumenteerd kunnen worden
 
Identiteit en doelgroep

VZW ’t Spiegeltje is een Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg , erkend en gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Wij zijn voornamelijk actief in de regio Brussel/Halle-Vilvoorde.

Wij hebben  een hulpverleningsaanbod voor 25 kinderen,  jongeren en hun gezin. Wij bieden deze doelgroep een gedifferentieerd hulpverleningsaanbod bestaande uit  residentiële begeleiding (+ en – 12 jarigen), contextbegeleiding  en contextbegeleiding gericht op autonoom wonen.

Voor de kinderen bestaat ons hulpverleningsaanbod uit residentiële opvang en begeleiding:

 • met een huiselijk leefklimaat,
 • met een gestructureerde leefgroepwerking,
 • en met veel aandacht voor individuele noden en verwachtingen.

Voor de gezinnen bieden wij een gezinsbegeleiding op maat :

 • met regelmatige gezinsgesprekken,
 • met inspraak- en participatiemogelijkheden,
 • en met deelname aan allerhande activiteiten.

Kinderen/jongeren kunnen ook gedeeltelijk of volledig thuis begeleid worden.

Waarden en principes

Onze belangrijkste waarden en principes zijn :

 • Wij respecteren en ijveren voor de rechten van het kind en de rechten van de mens. 
 • Wij hebben een sterk geloof in groeimogelijkheden van kinderen, jongeren en van iedereen binnen het gezinssysteem.
 • Onze hulpverlening zien wij essentieel als aanvullend aan de zorg die vanuit het gezinssysteem wordt opgenomen .
 • Ons denken over hulpverlening vertrekt vanuit een globale visie op het gezinssysteem, met verschillende actoren die mekaar wederzijds beïnvloeden, én vanuit een diep respect voor de eigenheid en eigen mogelijkheden van eenieder.
 • Wij nemen zelf initiatief in het bevorderen van de samenwerking met andere hulpverleners en/of andere hulpbronnen voor het gezin.
 • Wij streven naar een groei in het samenleven van de verschillende actoren van het ruime gezinssysteem , en willen graag als katalysator functioneren in dit proces.
Medewerkers en ’t Spiegeltje

Voor onze medewerkers wil ’t Spiegeltje een organisatie zijn die continu in ontwikkeling is.

Het kleinschalige van ons tehuis zien wij als een essentële kracht – het aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen en methodieken in ons werkveld als een expliciete uitdaging.

Wij geloven in de professionaliteit van onze medewerkers, en willen  hen in hun groei blijvend stimuleren en ondersteunen.

Daarenboven zien wij  goede teamwerking en onderlinge samenwerking als essentieel voor het aanbieden van kwaliteitsvolle hulpverlening.

Daarom verwachten wij van onze medewerkers een blijvende inzet  en motivatie, een expliciete wil tot samenwerking en investering in teamwerking,  én een openheid voor het geven en ontvangen van onderlinge ondersteuning.

Omdat dit vrij hoge verwachtingen zijn, willen wij vanuit ’t Spiegeltje een aangenaam werkklimaat creëren waarbinnen tijd en ruimte is voor eenieders inbreng en creativiteit . Hierbij willen wij rekening houden met het evenwicht tussen privé – en werksfeer en de eigen grenzen van de medewerker.

Kwaliteitscriteria

   
  A.   Gebruikersgerichtheid    
  1.1. Gebouwen   De voorziening beschikt over een aangepaste en veilige infrastructuur, rekening houdend met de specificiteit van haar aanbod en de noden van de gebruiker.  
  1.2. Nabijheid   De voorziening stelt zich bereikbaar en beschikbaar op voor de betrokken partijen opdat zij in de hulp- en dienstverlening kunnen participeren.  
  1.3. Informatieverstrekking   De voorziening beschikt over een duidelijke profilering, waarvan de concretisering van haar maatschappelijke waarden elementair deel uitmaakt, en maakt die bekend. De voorziening stelt informatie over haar reglementen en haar werking ter beschikking van de gebruiker in een voor de gebruiker verstaanbare taal.  
  1.4. Grondrechten en         Gebruiksrechten     De voorziening waarborgt het respect voor de grondrechten en de gebruikersrechten.
  1.4.1.   De voorziening verstrekt de nodige informatie aan de gebruikers en regelt de toegankelijkheid in dossiers en afschriften van gegevens. Ze respecteert hierbij de vertrouwelijkheid van de gegevens.  
  1.4.2.                                                               De voorziening garandeert inspraak van gebruikers en personeel in de algemene werking van de voorziening en in de individuele hulp- en dienstverlening.                                                                                                                     
  1.4.3.   De voorziening garandeert het recht op klachten en op een effectieve klachtenbehandeling. Op basis van de klachtenanalyse formuleert de voorziening in overleg met de gebruiker, correctieve en preventieve maatregelen.                                                                                                                    
  1.5. Emancipatorisch        werken   De voorziening erkent en stimuleert de eigen mogelijkheden en de maatschappelijke participatie van de gebruiker bij de hulp- en dienstverlening.                                                                                            
  Maatschappelijke Aanvaardbaarheid    
  2.1. Rechten   De voorziening respecteert de wetgeving m.b.t. de minderjarigen, de ouders, de voogdij en de rechterlijke beslissingen daaromtrent.                                                                                                                       
  2.2. Waarborg hulpverlening   De weigering van de opname/begeleiding door de voorziening moet schriftelijk geargumenteerd worden wanneer de betrokken verwijzer erom verzoekt. De eenzijdige stopzetting van de hulp- en dienstverlening door de voorziening moet schriftelijk geargumenteerd worden naar de betrokken verwijzer.  
  2.3. Signaalfunctie en        Beeldvorming   De voorziening signaleert aan het beleid de elementen die belangrijk zijn voor de goede organisatie van de hulpverlening en het bijsturen ervan, eventueel vastgesteld vanuit een regionale samenspraak.  
  2.4. Referentiekader   De hulpverlening verloopt dynamisch en steunt op principes,                                         methodieken en referentiekaders die wetenschappelijk gedocumenteerd kunnen worden.  
  Doeltreffendheid    
  3.1. Doelstellingen,        Systematische         Meetbare Evaluatie en        Registratie                                                                                                                         
  3.1.a. Organisatieniveau   De voorziening formuleert en operationaliseert voor haar algemene werking de doelstellingen van haar hulp- en dienstverlening. Ze evalueert de doeltreffendheid en de doelmatigheid van haar hulp- en dienstverlening en stuurt bij aan de hand van vooraf door de voorziening bepaalde criteria. Ze registreert de gebruikersgegevens en communiceert deze gegevens.  
  3.1.b. Gebruikersniveau   De voorziening formuleert en operationaliseert per minderjarige en zijn of haar gezin en met hen de doelstellingen van haar hulp- en dienstverlening. De hulp- en dienstverlening kadert in het hulpverleningsprogramma van de verwijzer. Per minderjarige en zijn of haar gezin en met hen evalueert de voorziening de doeltreffendheid en doelmatigheid van haar hulp- en dienstverlening en stuurt eventueel bij aan de hand van vooraf door de voorziening bepaalde criteria.  
  3.2. Organisatiestructuur   De organisatiestructuur van de voorziening komt de uitvoering van een verantwoorde hulp- en dienstverlening ten goede.  
  3.3. Oplossingsgericht        werken   De hulp- en dienstverlening draagt bij tot het oplossen van de problemen zoals geformuleerd door en in overleg met de minderjarige en zijn of haar gezin en dit met respect voor de integriteit van alle betrokkenen en rechten van derden.  
  D.   Doelmatigheid    
  4.1. Personeelsbeleid    
  4.1.1.   Het personeelsbestand voldoet aan de vastgestelde functie-eisen en is multidisciplinair samengesteld.  
  4.1.2.   De deskundigheid en het functioneren van het personeel wordt bewaakt  op basis van functiebeschrijvingen en van een evaluatiesysteem.  
  4.1.3.   De voorziening waarborgt een passend vormings-, trainings- en  opleidingsbeleid (VTO-beleid) voor haar personeel.  
  4.2. Gestructureerd –           planmatig werken   De hulp- en dienstverlening verloopt methodisch en planmatig (zowel voor de algemene werking van de voorziening als voor de minderjarige en zijn/haar gezin). De voorziening legt voor elke minderjarige en eventueel voor het gezin waartoe hij of zij behoort een dossier aan. Het dossier bevat alle nuttige gegevens voor de hulp- en dienstverlening.  
  4.3. Financieel beleid   De voorziening voert binnen de beschikbare middelen een financieel beleid met het oog op een continue en efficiënte hulp- en dienstverlening.  
  E.   Continuïteit    
  5.1. Overleg –        Samenwerking   De voorziening betrekt in haar hulp- en dienstverlening alle interne en externe relevante personen en instanties.  
  5.2. Zorg op Maat   Binnen het kader van haar erkenning en binnen de opdracht van de verwijzer past de voorziening haar hulp- en dienstverlening aan de evolutie van de individuele situatie van de gebruiker aan. Indien aangewezen overlegt de voorziening met de verwijzer over het stopzetten, verlengen of wijzigen van de hulp- en dienstverlening.  
  5.3. Overdracht   Om de continuïteit van de hulp- en dienstverlening te waarborgen staat de voorziening in voor een verantwoorde informatieoverdracht met respect voor de regels inzake privacy en beroepsgeheim.  
  5.4. Afsluiting zorg   De voorziening staat in voor een verantwoorde afsluiting van de hulp- en dienstverlening in afspraak met de gebruiker.